Woensdag 11 april 20:00 uur -> Algemene Leden Vergadering

20180411ALV* Etten-Leur, 8 april 2018 – Misschien is het aan je aandacht ontsnapt, maar a.s. woensdagavond om 20:00 uur wordt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van ARV Achilles in de kantine van ons clubgebouw geopend. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd en van harte welkom.

Voor deze avond is deze agenda leidend:

 1. De voorzitter opent de vergadering en presenteert de agenda
 2. Afmeldingen/ingekomen stukken
 3. Het bespreken van de notulen van de ALV d.d. 6 april 2017
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. Bespreking jaarverslag bestuur
 6. Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken 2017 en begroting 2018
 7. Verslag kascontrole door de kascommissie
 8. Rook- en drankbeleid ARV Achilles

K O R T E   P A U Z E

 1. Herziening contributie LTV
 2. Bestuursverkiezing, aftredende bestuursleden zijn:
  • Sjaak Dorsman – penningmeester, treedt af en stelt zich herkiesbaar
  • Toos van Vlijmen – bestuurslid, treedt af en stelt zich herkiesbaar
 1. Rondvraag
 2. Afsluiting van de vergadering