Lid worden

Voorletters

Voornaam

Achternaam

Adres

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

geboortedatum

Je email-adres (verplicht)

Telefoonnummer

Bankrekeningnummer

Naam trainer

Ik wil wel/niet elke maand de Achilles Nieuwsbrief via mijn emailadres ontvangen (verplicht)

Vrijwilligersbijdrage
Vrijgesteld zijn Pupillen, G-recreanten en 70-plussers.
Binnen onze vereniging heb je de keuze om gedurende 2 dagdelen vrijwilligerswerk te verrichten of € 35,00 extra contributie per jaar te betalen. Voor meer informatie zie op de website onder: "Informatie" - "Vrijwilligersbeleid" - "Voorwaarden voor het vrijwilligersbeleid". Indien van toepassing wordt er door de coördinator vrijwilligerswerk contact met je opgenomen.)

Ik doe wel/niet/nooit/n.v.t. vrijwilligerswerk (verplicht)

Achilles wedstrijdshirt
Elk nieuw lid van ARV Achilles krijgt eenmalig een wedstrijdshirt tegen de gereduceerde prijs van € 10,00. Neem hiervoor contact op met Adrianne van der Sanden (kleding@arvachilles.nl).
Voorwaarde hierbij is dat het shirt moet worden aangevraagd binnen 6 maanden, gerekend vanaf de datum dat het lidmaatschap is ingegaan.

Lidmaatschap Atletiekunie
Met het aangaan van een lidmaatschap bij ARV Achilles, wordt tevens een lidmaatschap bij de Atletiekunie aangegaan.
De jaarlijkse bondscontributie hiervoor, wordt via ARV Achilles verrekend en afgedragen.

Privacy
Door uw aanmelding gaat u akkoord met de laatste versie van de privacy verklaring, zoals deze vermeld staat op onze website. ARV Achilles behoudt zich het recht voor de privacy verklaring te wijzigen.

Akkoord Inschrijving en machtiging voor automatisch incasso
Ondergetekende verleent hierbij - tot wederopzegging – de uitdrukkelijke machtiging aan de penningmeester van ARV Achilles te Etten-Leur om van zijn of haar op het online aanmeldformulier ingevulde giro- of bankrekening af te schrijven de verschuldigde contributie en inschrijfkosten voor de vereniging, de contributie van de Atletiekunie, wedstrijdlicentie, eventuele extra vrijwilligersbijdrage, wedstrijdkosten e.d.

Ondergetekende verklaart de ingevoerde gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en tevens op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden, zoals betaling via automatische incasso*

Akkoord

Bijzonderheden

Na verzending ontvang je binnen enkele dagen een bevestiging van de ledenadministratie,
meer info: mail ledenadministratie@arvachilles.nl

Uitschrijven? klik hier voor het uitschrijfformulier.