Algemene Leden Vergadering 2024

* Etten-Leur, 3 mei 2024 – Volgende week woensdag staat de Algemene Leden Vergadering van ARV Achilles op de agenda.

Via de bestuursmededelingen die in de Nieuwsbrief van april 2024 aan de leden is gemaild, nodigt het bestuur van Achilles alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die op 8 mei 2024 georganiseerd wordt.

De vergadering begint om 20:00 uur.

Voor deze vergadering geldt de volgende agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de vergadering van 5 april 2023
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Bestuursverslag 2023
 5. Financieel verslag 2023
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing leden kascommissie 2024
 8. Voorstel met betrekking de koppeling van het lidmaatschap en de wedstrijdlicentie
 9. Voorstel tot aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie (binnen en buiten)
 10. Bestuursverkiezingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting van de vergadering

Bestuursverkiezing
Met betrekking tot de samenstelling van het bestuur geldt dat conform de reglementen de voorzitter, de secretaris en het technische bestuurslid aftreden. Overigens hebben de voorzitter en het technische bestuurslid te kennen gegeven herkiesbaar zijn. Dit betekent dat Jan van Praat en Arthur van Gurp beiden herkiesbaar zijn. Paul Hultermans heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. We zijn derhalve dringend op zoek naar een nieuwe Secretaris en we rekenen er toch wel een beetje op dat in ieder geval tijdens de vergadering iemand zich zal melden voor deze functie.

Kascommissie
Een ander aandachtspunt betreft de kascommissie 2024. In principe zijn we op zoek naar drie leden die voor het komende jaar lid willen zijn van deze commissie. In principe is de tijdsinspanning relatief beperkt en echt financiële kennis is niet absoluut nodig. In dit kader zullen we zorgen voor een korte schriftelijke instructie over wat er concreet gedaan moet worden. Om het lidmaatschap van de kascommissie te stimuleren kan de vrijwilligersbijdrage hiervoor ingezet worden.

IVA-training voor barmedewerkers
Verder wil het bestuur uw aandacht vragen voor een cursus voor barmedewerkers die op 14 mei 2024 georganiseerd wordt voor iedereen die wel eens achter de bar staat in onze kantine. De cursus, die een enkele avond van je tijd kost, wordt gegeven door het Trimbos Instituut Novadic-Kentron. De cursus is geheel gratis en na afloop krijgt iedereen een certificaat van deelname. Graag aanmelden bij de secretaris voor 30 april 2024. Dit is nodig om tijdig certificaten aan te kunnen maken.

Het bestuur rekent op een grote opkomst voor deze Algemene Ledenvergadering.