Opstapgroep ARV Achilles voorjaar 2024

  Voorletters

  Voornaam

  Achternaam

  Adres

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Geboortedatum

  Geslacht

  Je email-adres (verplicht)

  Telefoonnummer

  Achilleslid

  Bankrekeningnummer

  Bijzonderheden

  AKKOORD INSCHRIJVING EN MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE
  Ondergetekende verleent hierbij de eenmalige machtiging aan de penningmeester van ARV Achilles te Etten-Leur om van zijn of haar op het online aanmeldformulier ingevulde bankrekening af te schrijven de verschuldigde inschrijfkosten voor de Opstapcursus ten bedrage van € 40,00.

  Ondergetekende verklaart de ingevoerde gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en tevens op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden, zoals betaling via automatische incasso.

  Privacy
  Door je aanmelding ga je akkoord met de laatste versie van de privacy verklaring, zoals deze vermeld staat op onze website. ARV Achilles behoudt zich het recht voor de privacy verklaring te wijzigen.