Korte samenvatting Algemene Leden Vergadering ARV Achilles 2014 (update met volledige notulen)

ALV 2014 - bestuur

ALV 2014 – bestuur

* Etten-Leur, 9 april 2014 – Tijdens de ALV die gisteren in het clubgebouw werd gehouden, kwamen onder meer de volgende zaken aan de orde:

Renovatie kunststofbaan
Vanaf eind juli 2014 wordt begonnen om de atletiekbaan (onderlaag en toplaag) te vernieuwen. De polsstokhoog installatie wordt ingrijpend verbeterd en ook het middenterrein wordt aangepakt. De werkzaamheden zullen minimaal 6 weken, afhankelijk van weersomstandigheden, duren. Via de coördinatoren kunnen de trainers aangeven welke trainingsalternatieven er gedurende die periode nodig zijn.

Bestuur vacatures
Na zes jaar legt voorzitter Arno Mol zijn functie neer. Een nieuwe kapitein op het schip kan inspirerend werken voor de vereniging. Hij bekende teleurgesteld te zijn omdat het hem niet gelukt is de situatie m.b.t. de jeugdtrainers en specialisatie tot een goede oplossing te brengen. De vertrekkende praeses gaf aan nog maximaal één jaar de club te willen leiden, zolang er nog geen opvolger is voor zijn functie.

Ook Johan Hack heeft besloten na vijf jaar te stoppen met deel uit te maken van het bestuur. Een in september 2013 gestarte studie is mede oorzaak van zijn terugtreden.

ALV 2014 - Johan Hack bedankt

ALV 2014 – Johan Hack bedankt

Sportmemo en Nieuwsbrief
Een eerste versie van het nieuwe Sportmemo is dit voorjaar uitgekomen. Gesterkt door de vele positieve commentaren op het gemoderniseerde clubblad gaat de redactie aan de slag om het tweede nummer te produceren. Inmiddels is vanaf december 2013 de Achilles Nieuwsbrief al vier keer verschenen, als opvolger van het oude Sportmemo. De bedoeling is dat de Nieuwsbrief de leden informeert over actuele gebeurtenissen rondom onze sport, terwijl de Sportmemo dieper op zaken ingaat die onze leden bezighouden. Zoals het eerste nummer bestond uit een doorsnede van verhalen over hoe men toeleefde naar de Marathon Brabant eind oktober 2013 en wat de ervaringen op de wedstrijddag zelf waren. De intentie van de redactie is de Nieuwsbrief per email te verzenden, om zo veel mogelijk Achillesleden te bereiken. Dat komt de inhoud, met veel doorgelinkte artikelen ten goede en bespaart tevens onnodige drukkosten en -werkzaamheden. Met de invoering van Sportlink (zie Contributie) wordt dat zelfs nog eenvoudiger.

Contributie
Over het lidmaatschapsgeld waren twee dingen van belang. Als eerste het in gebruik nemen van Sportlink Club, een professioneel ledenadministratiepakket in samenwerking met de Atletiekunie,  waar wij als vereniging naar behoefte extra modules kunnen toevoegen. Door het handmatig synchroniseren en invoeren van de verschillende administratieve systemen heeft de automatische incasso van de contributie van het 1e kwartaal van 2014 nog niet plaatsgevonden. We streven ernaar dit binnen enkele weken alsnog te realiseren.

Om tot een evenwichtige begroting voor 2014 te komen is het voorstel van de penningmeester om de contributie per 1 juli 2014 met € 5,00 per kwartaal te verhogen door de vergadering goedgekeurd.

ALV 2014 - aanwezige leden

ALV 2014 – aanwezige leden

Bestuur bedankt
Nadat, traditioneel aan het einde van de rondvraag, Koos van Kampen de aanwezigen vraagt om het bestuur met een applaus voor de inspanningen van het afgelopen jaar te bedanken, sloot de voorzitter de vergadering.

De notulen van de ALV kan je hier downloaden.