Dinsdag 7 juni 2016: ALV ARV Achilles

20150608ALV2015* Etten-Leur, 3 juni 2016 – Aanstaande dinsdagavond begint om 20:00 uur in de kantine van ons clubgebouw de Algemene Leden Vergadering van ARV Achilles. Alle leden zijn uitgenodigd om deze jaarvergadering bij te wonen!

Dit kan je vanaf 20:00 uur verwachten:

1. De waarnemend voorzitter opent de vergadering en presenteert de agenda
2. Afmeldingen/ingekomen stukken
3. Het bespreken van de notulen van de ALV d.d. 8 juni 2015
4. Mededelingen van het bestuur
5. Bespreking jaarverslag bestuur
6. Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken 2015 en begroting 2016
7. Verslag kascontrole door de kascommissie
8. Vaststellen aanpassing contributie van de Eldias en gym groepen
K O R T E P A U Z E
9. De officiële benoeming van Koos van Kampen tot erelid van ARV Achilles
10. Bestuursverkiezing, aftredend bestuurslid is:
* Sjaak Dorsman penningmeester, treedt af en stelt zich herkiesbaar
* de vacature voor een voorzitter is nog steeds niet ingevuld
11. Rondvraag
12. Afsluiting van de vergadering