Algemene Ledenvergadering op 6 april 2017

20170201AlgemeneLedenvergadering* Etten-Leur, 1 februari 2017 – Nog een datum om in je agenda te noteren: donderdag 6 april. Dan vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij Achilles plaats. Een belangrijke avond voor al onze leden. We rekenen dan ook op je komst. De agenda is inmiddels bekend en vind je hieronder. We missen in het bestuur nog een voorzitter en een bestuurslid. Stel jij je verkiesbaar?

Agenda 6 april 2017

 1. De waarnemend voorzitter opent de vergadering en presenteert de agenda
 2. Afmeldingen/ingekomen stukken
 3. Het bespreken van de notulen van de ALV d.d. 7 juni 2016
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. Bespreking jaarverslag bestuur
 6. Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken 2016 en begroting 2017
 7. Verslag kascontrole door de kascommissie
 8. Lening baanverlichting en zonnepanelen
 9. K O R T E  P A U Z E
 10. Bestuursverkiezing, aftredend bestuurslid is:

* Ella Bastiaansen, secretaris, treedt af en stelt zich herkiesbaar

* de vacature voor voorzitter is nog steeds niet ingevuld

* er is een vacature voor een bestuurslid

 1. Rondvraag
 2. Afsluiting van de vergadering