Agenda Algemene Ledenvergadering 2014

* Etten-Leur, 13 maart 2014 . Op dinsdagavond 8 april 2014 om 20.00 uur zijn alle leden van Achilles van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering. De aankondiging is al in eerdere nieuwsbrieven geplaatst. Nu is ook de agenda bekend.

Agenda Algemene Leden Vergadering ARV Achilles 8 april 2014

1. De voorzitter opent de vergadering en presenteert de agenda

2. Afmeldingen/ingekomen stukken

3. Het bespreken van de notulen van de ALV  d.d. 17 april 2013

4. Bespreking jaarverslag bestuur

5. Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken 2013 en begroting 2014

5a. Voorstel tot verhoging van de contributie

6. Verslag kascontrole door de kascommissie

K O R T E   P A U Z E

7. Mededelingen bestuur

8. Bestuursverkiezing, aftredende bestuursleden zijn:

  • Johan Hack bestuurslid, aftredend – niet herkiesbaar
  • Sjaak Dorsman penningmeester, aftredend – herkiesbaar
  • Jan Dekkers bestuurslid, aftredend – herkiesbaar
  • Arno Mol voorzitter, aftredend – niet herkiesbaar

Door het bestuur of door goedkeuring van tenminste vijf leden kan iemand zich kandidaat stellen voor de functie van bestuurslid of secretaris

9. Installatie nieuwe bestuursleden

10. Rondvraag

11. Afsluiting van de vergadering