Achilleskamp 2022

  - Naam

  - Achternaam

  - Adres + huisnummer

  - Postcode

  - Woonplaats

  - Geboortedatum

  - Jongen/Meisje

  - e-mail adres ouder/verzorger

  - e-mail adres ouder/verzorger 2

  - e-mail adres atleet

  - Telefoonnummer (waar ouders/verzorgers tijdens het kamp op te bereiken zijn)

  - 2e Telefoonnummer

  - Bankrekening nummer (IBAN)

  - Categorie

  - Opmerkingen: o.a. bijzonderheden of medicijngebruik

  AKKOORD INSCHRIJVING EN MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO
  Ondergetekende verleent hierbij de uitdrukkelijke machtiging aan de penningmeester van ARV Achilles te Etten-Leur om van zijn of haar op het online aanmeldformulier ingevulde bankrekening af te schrijven de verschuldigde inschrijfkosten voor het Achilleskamp ten bedrage van € 45,00 per persoon.

  Ondergetekende verklaart de ingevoerde gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en tevens op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden, zoals betaling via automatische incasso.